Witaj na blogu!

Jeśli tutaj trafiłeś to na pewno poszukujesz informacji o finansach, biznesie i księgowości. Na pewno je tutaj znjadziesz, tak się składa, że od lat pracuje jako księgowy, praca jest moją pasją i formą zarabiania na życie. W wolnych chwilach lubię pomagać ludziom dlatego stworzyłem to miejsce w sieci aby pomóc wam zrozumieć świat finansów.
Zapraszam do czytania i komentowania!

Witaj na blogu!

Jeśli tutaj trafiłeś to na pewno poszukujesz informacji o finansach, biznesie i księgowości. Na pewno je tutaj znjadziesz, tak się składa, że od lat pracuje jako księgowy, praca jest moją pasją i formą zarabiania na życie. W wolnych chwilach lubię pomagać ludziom dlatego stworzyłem to miejsce w sieci aby pomóc wam zrozumieć świat finansów.
Zapraszam do czytania i komentowania!

Witaj na blogu!

Jeśli tutaj trafiłeś to na pewno poszukujesz informacji o finansach, biznesie i księgowości. Na pewno je tutaj znjadziesz, tak się składa, że od lat pracuje jako księgowy, praca jest moją pasją i formą zarabiania na życie. W wolnych chwilach lubię pomagać ludziom dlatego stworzyłem to miejsce w sieci aby pomóc wam zrozumieć świat finansów.
Zapraszam do czytania i komentowania!

Witaj na blogu!

Jeśli tutaj trafiłeś to na pewno poszukujesz informacji o finansach, biznesie i księgowości. Na pewno je tutaj znjadziesz, tak się składa, że od lat pracuje jako księgowy, praca jest moją pasją i formą zarabiania na życie. W wolnych chwilach lubię pomagać ludziom dlatego stworzyłem to miejsce w sieci aby pomóc wam zrozumieć świat finansów.
Zapraszam do czytania i komentowania!

Witaj na blogu!

Jeśli tutaj trafiłeś to na pewno poszukujesz informacji o finansach, biznesie i księgowości. Na pewno je tutaj znjadziesz, tak się składa, że od lat pracuje jako księgowy, praca jest moją pasją i formą zarabiania na życie. W wolnych chwilach lubię pomagać ludziom dlatego stworzyłem to miejsce w sieci aby pomóc wam zrozumieć świat finansów.
Zapraszam do czytania i komentowania!

 

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Zanikającym rodzajem dotacji są też dotacje przedmiotowe. Wykorzy­stywane są one najczęściej do wyrównywania producentom (usługodaw­com) strat spowodowanych obowiązkiem stosowania cen urzędowych (ustalanych administracyjnie) — ceny urzędowe ustalane są zazwyczaj na poziomie znacznie odbiegającym (w dół) od ceny rynkowej, a często rów­nież na poziomie niższym od kosztów produkcji (na tym polega zresztą sens cen urzędowych). Gdyby, wprowadzając zaniżoną cenę urzędową, nie ustanowiono jednocześnie dopłat (dotacji) do produkcji danego wyro­bu, efektem byłoby prawdopodobnie zniknięcie tego towaru z oficjalnego rynku. Konstrukcja dotacji przedmiotowych opiera się na dwóch podstawo­wych zasadach:do otrzymania dotacji przedmiotowej uprawnieni są wszyscy produ­cenci dotowanego towaru (usługi),wysokość dotacji określa się według jednolitej stawki na jednostkę produktu (usługi), dzięki czemu fakt udzielania dotacji nie zakłóca kon­kurencji między producentami dotowanego towaru (usługi), choć prefe­ruje producentów danego towaru względem producentów innych dóbr (mogąc sprzedawać po niższej cenie możemy liczyć na większy popyt i na większe obroty).

KOMU UDZIELANE SĄ DOTACJE PRZEDMIOTOWE?

Ustawa o finansach publicznych dopuszcza również udzielanie dotacji przedmiotowych dla: państwowych zakładów budżetowych,gospodarstw pomocniczych,różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa,publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Mini­stra Obrony Narodowej.Wykaz towarów i usług, do których udzielane są dotacje przedmiotowe z budżetu państwa oraz łączne kwoty tych dotacji określa ustawa budże­towa. Stawki dotacji ustalane są w większości przypadków przez Ministra Finansów, wyjątki stanowią dotacje do zadań na rzecz rolnictwa (ustała je minister właściwy do spraw rolnictwa) oraz dotacje do podręczników, usta­lane przez ministra (albo ministrów) właściwego do spraw oświaty i wycho­wania oraz do spraw szkolnictwa wyższego.

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE NA RZECZ LUDZKOŚCI

Świadczeniami pieniężnymi na rzecz osób ludności są środki publiczne wypłacane osobom fizycznym, niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę. Mogą one być przekazywane albo bezpośrednio (jak np. w przypad­ku emerytur), albo pośrednio — tak jak np. w przypadku:dopłat do indywidualnych wydatków na budownictwo mieszkanio­we, przekazywanych uprawnionym osobom fizycznym za pośrednic­twem banków,dopłat do leków, przekazywanych osobom nabywającym leki bez­płatnie lub po obniżonej cenie, za pośrednictwem aptek,zasiłków rodzinnych, wypłacanych uprawnionym osobom przez za­kłady pracy.We wszystkich wymienionych powyżej przykładach świadczeń przeka­zywanych pośrednio podmioty wypłacające świadczenia faktycznie zobli­gowane są do kredytowania instytucji publicznych — najpierw wypłacają świadczenia osobom uprawnionym, potem — występują o ich refundację ze środków publicznych.

NAJWAŻNIEJSZE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE NA RZECZ LUDZKOŚCI

W przypadku dopłat do leków i dopłat do wydatków na budownictwo mieszkaniowe również sama wypłata jest „pośrednia” i po­lega na pobraniu od osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia kwoty niższej, niż należna w innych przypadkach (wydanie leku po obniżonej ce­nie, obniżenie oprocentowania kredytów mieszkaniowych). Najważniejszymi (pochłaniającymi największe kwoty wydatków pu­blicznych) świadczeniami pieniężnymi na rzecz ludności są:emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego oraz emerytury i ren­ty dla żołnierzy (funkcjonariuszy) tzw. służb mundurowych,inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego (świadczenia choro­bowe i wypadkowe),świadczenia rodzinne (m.in. zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka). 

WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

W odróżnieniu od dwóch poprzednio omawianych grup wydatków (do­tacji i subwencji oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych) wydatki bieżące jednostek sektora finansów publicznych stanowią bezpośredni koszt funk­cjonowania sektora finansów publicznych. Są to wydatki, jakie muszą byc ponoszone, by możliwa była działalność instytucji publicznych. Wydatki bieżące jednostek sektora finansów publicznych obejmują trzypodstawowe grupy:wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia (uposażenia) osob pracują­cych lub pełniących służbę w tych jednostkach, wraz ze wszystkimi na­łożonymi na pracodawcę obciążeniami wynagrodzeń (składki na ubez­pieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych), nazywane pochodnymi od wynagro­dzeń, a także wynagrodzenia (honoraria) wypłacane innym osobom (np. na podstawie umów zlecenia) oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy (np. za rezygnację z kwatery służbowej, na zakup umundurowania itp.),wydatki rzeczowe, czyli wydatki na zakup towarów i usług niezbęd­nych do funkcjonowania jednostek,inne wydatki, takie jak różnego rodzaju podatki, opłaty i składki ob­ciążające jednostki sektora finansów publicznych, stanowiące — poza nielicznymi przypadkami — niewielką część ogólnej kwoty wydatków jednostek.

NAJWIĘKSZY UDZIAŁ WYDATKÓW

Na zasadzie wyjątku do wydatków bieżących zalicza się zakup specja­listycznego sprzętu i uzbrojenia wykorzystywanego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ad­ministracji, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Agencji Wywia­du, w budżetach wojewodów, w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Urzędach Kontroli Skarbowej. Wydatki bieżące jednostek sektora finansów publicznych są bardzo zróżnicowane — tak co do proporcji wydatków osobowych i rzeczowych, jak i co do rodzaju ponoszonych wydatków rzeczowych. Największym udziałem wydatków osobowych charakteryzują się szkoły podstawowe i gimnazja (ok. 80% ich wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne). W urzędach administracji publicznej wydatki rzeczowe i osobowe mają (średnio) podobne wielkości, stosunkowo mały jest udział wynagrodzeń w placówkach służby zdrowia, zwłaszcza w szpitalach.

WYDATKI RZECZOWE

Wydatki rzeczowe jednostek sektora finansów publicznych są co do rodzaju tak zróżnicowane, jak zróżnicowane są ich zadania, a asortyment towarów nabywanych przez instytucje publiczne jest prawdopodobnie szerszy niż asortyment zakupów dokonywanych przez gospodarstwa do­mowe. Inna jest natomiast struktura tych zakupów niewątpliwie w wydat­kach sektora finansów publicznych udział żywności (a jeszcze bardziej — używek) jest niższy niż w koszyku przeciętnego gospodarstwa domowe­go. Nie ma jednak precyzyjnych danych o tej strukturze, w rezultacie nie potrafimy też precyzyjnie obliczyć deflatorów wydatków rzeczowych, czyli wskaźników obrazujących zmiany wartości wydatków rzeczowych spowodowanych zmianami cen. Posługiwanie się przy planowaniu i ana­lizie wydatków rzeczowych wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych jest więc uproszczeniem, wymuszonym brakiem bar­dziej precyzyjnych danych.

NAJWIĘKSZY PROBLEM ZWIĄZANY Z WYDATKAMI BIEŻĄCYMI JEDNOSTEK

Największym problemem związanym z wydatkami bieżącymi jednostek sektora finansów publicznych jest to, że mają one tendencję do odrywania się od zadań, którym powinny służyć. Jak już kilkakrotnie podkreślaliśmy, wydatki publiczne ponoszone są zawsze w celu wykonania pewnych zadań publicznych. Wyraźnie widoczna jest skłonność do tego, by za podstawowe uzasadnienie dokonywania wydatków bieżących uznawać „utrzymanie funkcjonowania jednostki” — oznacza to, że działanie administracji staje się celem samym w sobie, jednostka wygrywa ze swoimi zadaniami. Nieste­ty, podejście do problemu funkcjonowania instytucji publicznej wyrażające się stwierdzeniem: „Jak dobrze by się nam pracowało, gdyby nie petenci” , nie jest tylko anegdotą — takie myślenie często objawia się w planowaniu wydatków publicznych.

PODŁOŻE PROBLEMU

Podłożem tego problemu jest z jednej strony utrzymujący się nadal ogromny wpływ różnych środowisk zawodowych, energicznie broniących swojej pozycji i interesów ekonomicznych, na funkcjonowanie sfery pu­blicznej i jej finanse, z drugiej — brak w procedurach zarządzania finansami publicznymi (i szerzej — w procedurach zarządzania działalnością instytu­cji publicznych) konsekwentnego stosowania podejścia opartego na wyzna­czaniu i egzekwowaniu zadań, które winny być wykonane. Podstawową kwestią jest więc dziś ścisłe związanie wydatków na funk­cjonowanie instytucji publicznych z ich zadaniami i rozliczanie wykonania tych zadań. Bez tego ścisłe egzekwowanie przepisów określających zasady dokonywania wydatków bieżących nie będzie skutecznie chroniło przed nieefektywnym gospodarowaniem środkami publicznymi.