Witaj na blogu!

Jeśli tutaj trafiłeś to na pewno poszukujesz informacji o finansach, biznesie i księgowości. Na pewno je tutaj znjadziesz, tak się składa, że od lat pracuje jako księgowy, praca jest moją pasją i formą zarabiania na życie. W wolnych chwilach lubię pomagać ludziom dlatego stworzyłem to miejsce w sieci aby pomóc wam zrozumieć świat finansów.
Zapraszam do czytania i komentowania!

Witaj na blogu!

Jeśli tutaj trafiłeś to na pewno poszukujesz informacji o finansach, biznesie i księgowości. Na pewno je tutaj znjadziesz, tak się składa, że od lat pracuje jako księgowy, praca jest moją pasją i formą zarabiania na życie. W wolnych chwilach lubię pomagać ludziom dlatego stworzyłem to miejsce w sieci aby pomóc wam zrozumieć świat finansów.
Zapraszam do czytania i komentowania!

Witaj na blogu!

Jeśli tutaj trafiłeś to na pewno poszukujesz informacji o finansach, biznesie i księgowości. Na pewno je tutaj znjadziesz, tak się składa, że od lat pracuje jako księgowy, praca jest moją pasją i formą zarabiania na życie. W wolnych chwilach lubię pomagać ludziom dlatego stworzyłem to miejsce w sieci aby pomóc wam zrozumieć świat finansów.
Zapraszam do czytania i komentowania!

Witaj na blogu!

Jeśli tutaj trafiłeś to na pewno poszukujesz informacji o finansach, biznesie i księgowości. Na pewno je tutaj znjadziesz, tak się składa, że od lat pracuje jako księgowy, praca jest moją pasją i formą zarabiania na życie. W wolnych chwilach lubię pomagać ludziom dlatego stworzyłem to miejsce w sieci aby pomóc wam zrozumieć świat finansów.
Zapraszam do czytania i komentowania!

Witaj na blogu!

Jeśli tutaj trafiłeś to na pewno poszukujesz informacji o finansach, biznesie i księgowości. Na pewno je tutaj znjadziesz, tak się składa, że od lat pracuje jako księgowy, praca jest moją pasją i formą zarabiania na życie. W wolnych chwilach lubię pomagać ludziom dlatego stworzyłem to miejsce w sieci aby pomóc wam zrozumieć świat finansów.
Zapraszam do czytania i komentowania!

 

KLASYFIKACJA WYDATKÓW PUBLICZNYCH

Zauważmy, że można to interpretować jako „spisanie” (umorzenie) peł­nej wartości nowego majątku już w momencie jego zakupu. Traktowanie za­kupu majątku rzeczowego jako wydatku nie zniekształca przy tym łącznej kwoty wydatków, lecz powoduje, że są ewidencjonowane z wyprzedzeniem w stosunku do opisanego powyżej schematu uznawania za wydatki kolej­nych rat umorzenia początkowej wartości środka trwałego.Wydatki publiczne klasyfikować można na różne sposoby. Decydujące znaczenie ma oczywiście klasyfikacja wiążąca wydatki z zadaniami pu­blicznymi, sprawne zarządzanie i kontrola wydatków publicznych wymaga też ścisłego rozgraniczania wydatków, za które odpowiadają poszczególne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Przy rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z zarządzaniem środkami publiczny­mi równie istotny jest jednak podział wydatków publicznych według ich ro­dzajów, w którym wydatki identyfikowane są przez takie cechy jak rodzaj nabywanych dóbr oraz charakter relacji między podmiotem dokonującym wydatku i jego „odbiorcą”. Taką właśnie klasyfikacją posłużymy się w dal­szym opisie wydatków publicznych.Wyróżnimy sześć podstawowych rodzajów wydatków:dotacje i subwencje,świadczenia pieniężne na rzecz ludności,wydatki bieżące jednostek sektora publicznego,obsługę długu publicznego,wydatki majątkowe,składki na rzecz instytucji Unii Europejskiej.

OGÓLNE ZASADY DOKONYWANIA WYDATKÓW PUBLICZNYCH

Mimo ogromnej różnorodności wydatków publicznych istnieją pewne ogólne, ale bardzo istotne zasady, tworzące podstawę dla szczegółowych uregulowań dotyczących poszczególnych rodzajów wydatków lub wydat­ków dokonywanych przez pewne jednostki sektora finansów publicznych.Zasady te zostały sformułowane w art. 35 i 39 ustawy o finansach pu­blicznych. Zgodnie z tymi przepisami:wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości usta­lonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorzą­du terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora finansów pu­blicznych,jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgod­nie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatkówwydatki publiczne powinny być dokonywane:w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwa­nia najlepszych efektów z danych nakładów;w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,wydatki finansowane środkami pochodzącymi ze źródeł za­granicznych są dokonywane zgodnie z procedurami zawartymi w tej umowie lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystywaniu,z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie o finansach publicznych, wydatki publiczne muszą być dokonane w tym ro­ku, na który zostały zaplanowane.

SPOSÓB SFORMUŁOWANIA PRZEPISÓW

Podkreślić warto, że przepisy te w wyraźny sposób formułują nakaz po­szukiwania możliwie efektywnych sposobów gospodarowania środkami pu­blicznymi. Sformułowanie tej zasady jest dość zaskakujące (bardziej logicz­ny byłby postulat dążenia do uzyskania zakładanych efektów przy możliwie małych nakładach), ale istotne jest, że wyraźnie wskazano na konieczność sformułowania kryteriów (efektów) oceny dokonywanych wydatków i ko­nieczność rozpatrywania różnych sposobów realizacji założonych celów. Oznacza to w szczególności, że przed dokonaniem wydatku powinniśmy każdorazowo rozważyć, czy nie istnieją alternatywne i tańsze metody wy­konania tego samego zadania publicznego. Zauważmy też, że w odniesieniu do wydatków finansowanych środka­mi pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, ustawa o finansach publicznych jednoznacznie formułuje zasadę, że procedury wydatkowe wymagane przez instytucję przekazującą środki mają pierwszeństwo przed procedurami okre­ślonymi w prawie polskim.

DOTACJE I SUBWENCJE

W grupie wydatków publicznych określanych jako dotacje i subwencje, wskazać można trzy wyraźnie odrębne grupy wydatków, różniące się przede wszystkim charakterem relacji między podmiotem dotującym i podmiotem dotowanym:dotacje stanowiące pomoc udzielaną ze środków publicznych pod­miotom spoza tego sektora (przedsiębiorstwom, organizacjom społecz­nym, stowarzyszeniom, partiom politycznym) i służące finansowemu wsparciu własnych zadań podmiotów dotowanych,dotacje i subwencje służące redystrybucji środków wewnątrz sekto­ra finansów publicznych oraz zapewnieniu dotowanym podmiotom (lub jednostkom) sektora finansów publicznych środków finansowych nie­zbędnych do wykonania nałożonych na nie zadań publicznych,dotacje stanowiące formę zapłaty za usługi wykonywane na rzecz podmiotu dotującego.

ROZRÓŻNIENIE DOTACJI I SUBWENCJI

Wyjaśnienia wymaga jeszcze kwestia rozróżnienia między dotacjami i subwencjami. Termin „subwencje” używany jest na określenie dwóch instrumentów finansowych:subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego, mają­cych podstawę w Konstytucji. uregulowanych szczegółowo w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,subwencji z budżetu państwa na działalność statutową, na mocy usta­wy z 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, wypłacanych partiom, które w wyborach do Sejmu otrzymały co najmniej 3% głosów, oraz koali­cjom wyborczym, które w tych samych wyborach przekroczyły próg 6% głosów.Wspólną cechą obu subwencji jest to, iż nie są one przeznaczone na fi­nansowanie żadnego konkretnego zadania, lecz stanowią ogólne zasilenie subwencjonowanego podmiotu. Sugerować to może, iż różnica między sub­wencjami i dotacjami polega na tym, iż subwencje są ogólne, a dotacje — celowe. Konwencja taka nie jest jednak stosowana konsekwentnie — wiele dotacji, jak np. dotacje dla instytucji kultury, również ma charakter ogólny. Trzeba więc pamiętać, że nazwa instrumentu finansowego nie rozstrzyga o jego charakterze.

UPORZĄDKOWANIE KLASYFIKACJI RODZAJÓW DOTACJI

Uporządkowanie klasyfikacji rodzajów dotacji jest dość trudne, gdyż dla scharakteryzowania poszczególnych rodzajów dotacji użyć trzeba co najmniej kilku kryteriów. Najważniejsze znaczenie ma przyjęty w ustawie o finansach publicz­nych podział wszystkich dotacji na trzy podstawowe grupy:dotacje celowe, czyli dotacje przyznawane na sfinansowanie (pełne) lub dofinansowanie (częściowe) kosztów wykonania pewnego ściśle określonego zadania.dotacje podmiotowe, czyli dotacje przyznawane „na dofinansowa­nie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu” — w swoim charakterze identyczne lub co najmniej bardzo podobne do subwencji,dotacje przedmiotowe, czyli „dopłaty do określonych rodzajów wy­robów lub usług, kalkulowane według stawek jednostkowych”.

DOTACJE CELOWE

Największe znaczenie mają obecnie dotacje celowe, a więc dotacje finan­sujące (najczęściej tylko częściowo) konkretne zadanie. Niewątpliwą zaletą tej formy dotacji jest możliwość ścisłego określenia i kontrolowania sposobu jej wykorzystania — wiemy dokładnie na co przeznaczone zostały środki pu­bliczne. Częstą wadą dotacji celowych jest natomiast arbitralność decyzji do­tyczących wyboru dotowanych podmiotów (chętnych jest zazwyczaj więcej niż możliwości ich usatysfakcjonowania). Przed arbitralnością decyzji można się bronić formułując ścisłe kryteria wyboru podmiotów ubiegających się o ta­kie dotacje. Wiadomo jednak, że ustalenie licznych i precyzyjnie określonych kryteriów wyboru nie przekłada się automatycznie na jakość tego wyboru. 

CO ZALICZAMY DO DOTACJI CELOWYCH?

Do grupy dotacji celowych zaliczamy m.in.:dotacje na pierwsze wyposażenie zakładów budżetowych i gospo­darstw pomocniczych w środki obrotowe,dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inspekcji i straży,dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinan­sowanie ich zadań własnych (bieżących lub inwestycyjnych),dotacje na finansowanie zadań z zakresu mecenatu państwa nad kul­turą,dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do re­alizacji organizacjom pozarządowym oraz organizacjom kościelnym i stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego,dotacje celowe dla przedsiębiorców na realizację inwestycji w zakre­sie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska,dotacje celowe na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków zagranicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Znacznie mniejsze znaczenie mają dotacje podmiotowe, czyli dotacje udzielane podmiotom sektora finansów publicznych oraz — znacznie rza­dziej —jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Są one dziś uży­wane głównie jako instrument stałego dofinansowania tych jednostek sekto­ra finansów publicznych, które formalnie są odrębnymi osobami prawnymi, mając przy tym status podmiotów samodzielnych finansowo (samofinansu­jących), lecz które, ze względu na charakter prowadzonej działalności nie mogą sfinansować swoimi przychodami wszystkich niezbędnych kosztów działalności. Najlepszym przykładem są tu instytucje kultury, a także uczel­nie państwowe.  Dotacje podmiotowe z budżetu państwa mogą być udzielane wyłącznie na cele i w zakresie określonym w ustawach innych niż ustawa budżetowa lub w umowach międzynarodowych. Przepis ten chroni przed często po­dejmowanymi próbami „wciśnięcia” do budżetu państwa na etapie prac sejmowych — dotacji dla konkretnego przedsiębiorstwa „w potrzebie”.