NA CO PRZEZNACZANE SĄ ŚRODKI FRD?

Środki FRD mogą być przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie wyni­kającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego oraz koszty bieżącego, określanego corocznie, zarządzania Funduszem. Uruchomienie środków z FRD nie może nastąpić wcześniej niż w 2009 r. Sposób wykorzystania środków Funduszu ma zostać określony w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Gospodarka finansowa Funduszu prowadzona jest na podstawie wielo­letniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego, sporządzanej przez Zarząd ZUS. FRD nie może zaciągać pożyczek lub kre­dytów. Lokowanie środków Funduszu ma mieć na celu osiągnięcie ich mak­symalnego bezpieczeństwa i rentowności. Zarząd ZUS przedkłada Radzie Nadzorczej ZUS projekt planu finanso­wego FRD wraz z uzasadnieniem wysokości planowanych kosztów jego bieżącego zarządzania. Po zaopiniowaniu przez Radę projekt planu przeka­zywany jest ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. Ministrowi przedkładane jest także, po zaopiniowaniu przez biegłego rewi­denta, roczne sprawozdania finansowe FRD.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.