FUNDUSZ REZERWOWY

Fundusz rezerwowy dla ubezpieczeń rentowych oraz ubezpieczenia chorobowego tworzony jest ze środków pozostających na koniec roku na ra­chunkach funduszu rentowego i chorobowego, pomniejszonych o kwoty za­pewniające wypłaty świadczeń w styczniu kolejnego roku. Analogicznie tworzony jest fundusz rezerwowy dla ubezpieczenia wypadkowego ze środ­ków funduszu wypadkowego. Fundusze rezerwowe zasilane są także wpły­wami z odsetek od ulokowanych środków. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zasady lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa rozporządzenie Mini­stra Pracy i Polityki Społecznej z 20 czerwca 2001 r.Projekt rocznego planu finansowego FUS jest opracowywany przez Za­rząd ZUS, a następnie po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą ZUS jest przekazywany, w trybie określonym dla prac nad projektem budżetu pań­stwa, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.Zarząd ZUS sporządza też roczne sprawozdanie finansowe FUS, które po zaopiniowaniu przez biegłego rewidenta nie będącego pracownikiem Za­kładu przedkładane jest ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.