Category: Czas i przestrzeń

W OBRĘBIE WSZECHŚWIATA

Fizyka zajmuje się badaniem prostych rze­czy w obrębie wszechświata. Studia nad złożo­ną naturą obiektów żywych pozostawia biolo- gii, badania nad niezliczonymi rodzajami wza- jemnych oddziaływań między atomami — che­mii. Żywa komórka bez wątpienia jest nie­prawdopodobnie złożonym układem, ale równie złożonym układem jest np. dowolna powierzch­nia. Fizyka może okazjonalnie zajmować się nimi: jako biofizyka — pierwszą, jako chemia fizyczna — drugą, lecz wiąże się to z ogrom­nymi trudnościami, gdyż i komórki, i po­wierzchnie nie są rzeczami prostymi. Można się spierać o to, czy rzeczywiście ist­nieją rzeczy proste.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

W EPOCE KAMIENNEJ

Łatwo było Królowej chwalić się przed Alicją, że potrafi pomyśleć przed śniadaniem o sześciu niemożliwych rze­czach, lecz trudno byłoby jej pomyśleć o sześ­ciu prostych rzeczach. Oto banalny przy­kład: co może być prostsze od okrucha skały — kamienia, który można podnieść jedną ręką  rzucić? Praktyka codzienna wymaga, abyśmy zdobyli choć minimum wiedzy o jego locie  wszak kamień jest najprostszym pociskiem. Ministerstwo Wojny w epoce kamiennej mogło być zainteresowane zleceniem badań nad ba­listyką kamieni, lecz niewielu fizyków, z wy­jątkiem sowicie opłaconych, podjęłoby ten pro­blem. Kamień jest rzeczą zbyt złożoną. Jego kształt jest niesłychanie nieregularny. Zasta­nówmy się tylko, w jak skomplikowany sposób powietrze opływa jego chropowatą powierzch­nię. Jak więc z galimatiasu danych dotyczą­cych indywidualnego kamienia wyselekcjono­wać te, które dotyczyłyby wszystkich pocis­ków?

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

UPROSZCZENIE ZAGADNIENIA

Aby zagadnienie uprościć, wyciosajmy z ka­mienia bryłę o regularnym kształcie, np. jedną z pięciu pokazanych na rys. 1. Bryły o kształ­cie foremnego czworościanu lub sześcianu wy­dają się dogodniejsze do rozważań ze względu na ich symetrię. A zresztą jakże łatwo wypro­wadzać ogólne wnioski z analizy kształtu tylko tych pięciu regularnych brył! Można więc są­dzić, że są one szczególnie ważnym przedmio­tem rozważań dla osób zawodowo zajmujących się rzeczami prostymi. W rzeczywistości jednak jest inaczej. Założenie, że coś jest’bryłą regu­larną, stanowi wspaniałą koncepcję, jeśli daje najmniejszą szansę rozwiązania problemu. Kep­ler na tej właśnie podstawie z wielkim trudem zbudował teorię Układu Słonecznego. Symetria sześcianu jest ważna w krystalografii.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

RZECZYWISTE OBIEKTY

Niemniej jednak rzeczywiste obiekty o kształcie takiej czy innej bryły regularnej nie odgrywają żad­nej roli w fizyce. Przyczyną ich dyskryminacji jest fakt, że te regularne bryły mają wierz­chołki i krawędzie, toteż ich regularność jest względna: nie wyglądają tak samo, gdy obser­wuje się je z różnych stron. Pewne kierunki są „równiejsze” niż pozostałe. Bryłą regularną pozbawioną wierzchołków i krawędzi jest kula bilardowa, tzw. bila. Bóg świadkiem, że dla fizyka bila jest szczególnie droga. Ma ona w fizyce znaczenie archetypowe i nie dorównuje jej nawet nie­ważka struna.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

NASZ FILOZOF

Nasz filozof przyrody z epoki kamiennej mógłby się doma­gać funduszy przeznaczonych specjalnie na produkcję kamieni kulistych. Jednakże mimo niewątpliwego uroku rzeczywista bila nie jest jeszcze rzeczą dostatecznie prostą. Jej wadą jest to, że ma powierzchnię, a powierzchnia —o  czym wspomnieliśmy na początku — nie jest rzeczą prostą. Jednakże każdy obiekt, aby wy­odrębnić się od otoczenia, musi koniecznie mieć powierzchnię.W tym stanie rzeczy wyidealizujmy tę po­wierzchnię w czystej wyobraźni, aby była nie­skończenie ostra, doskonale gładka i całkowicie pozbawiona jakichkolwiek cech. A skoro ideali­zujemy, uczyńmy bilę doskonale jednorodną, z materiału nieskończenie twardego i doskona­le sprężystego — czy nie nazwiemy go uto- p i u m? Oto mamy pierwszą prostą rzecz — bilę zrobioną z utopium. A przecież nic takiego nie istnieje.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

OD SAMEGO POCZĄTKU

Bila z utopium jest wytworem wyobraźni, a nikt trzeźwo myślący nie wierzy w realny byt wytworów wyobraźni i w tym kryje się, paradoksalnie, ich siła. Wiemy od samego początku, że to nieprawda, że nie ma niczego takiego jak idealna bila, lecz oszaco­wawszy różnicę między konkretną rzeczą a jej niedoścignionym ideałem możemy zrobić krok naprzód. Prostota pojęciowa idealnej bili jest nieoceniona. Na jednym krańcu skali bila z utopium może zastępować gwiazdę obiegają­cą gromadę gwiazd gdzieś w galaktyce lub pla­netę krążącą wokół Słońca. Na drugim krańcu może ona być atomem — jednym z wielu usta­wionych w regularnej sieci kryształu lub tez błąkającym się jako najdrobniejszy składnik cieczy lub gazu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

MODEL ATOMU

Model atomu zaproponowany przez Bohra tworzą na­ładowane cząstki z utopium. Wiele właściwości ciał stałych, cieczy, gazów i plazmy można za­dowalająco wyjaśnić, myśląc tymi kategoria­mi. W skrócie — bila z utopium jest idealną cząstką elementarną mechaniki klasycznej Chociaż zawiodła nas jako model cząstki z kró­lestwa kwantów — elektrony, protony i neu­trony nie zachowują się bowiem jak bile — jej użyteczność w innych dziedzinach czyni z niej jeden z archetypów fizyki.Jest jednak tylko pojęciem — wytworem wyobraźni. Nie istnieje w świecie rzeczywi­stym, ale głośno domaga się, byśmy zwrócili na nią uwagę. Jest ideą. Kiedyś w przyszłości byc może będzie istniał kierunek zwany Fizy­ką Erewhon (termin zapożyczony od Samuela Butlera), który zajmie się wyłącznie wszech­światami możliwymi, ale nierzeczywistymi; po­wstanie on, gdyż fizyka świata rzeczywistego będzie całkowicie opracowana, lecz ludzie na­dal będą chcieli twórczo działać.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

GAŁĄŹ MATEMATYKI

Taki kierunek zająłby się wyłącznie rzeczami ze świata wy­obraźni i zawierałby jakiś spójny zbiór reguł. Byłby więc w istocie gałęzią matematyki. Fi­zyka, jaką znamy, zajmuje się rzeczami, które istnieją w rzeczywistym świecie całkowicie nie- j zależnie od naszej wyobraźni. Niemniej jednak posługuje się ona obiektami takimi, jak nasza bila z utopium, a więc należącymi raczej do świata badanego przez Fizykę Erewhon niż do świata rzeczywistego. Dzieje się tak dlatego, ze owe obiekty są czymś więcej niż ideami — są przedmiotami idealnymi, ideałami wybrany­mi ze względu na ich prostotę i używanymi jako modele wyjściowe w poznawaniu istoty i sposobu zachowania rzeczywistych rzeczy. Fi­zyka polega przede wszystkim na tworzeniu takich modeli.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

RZECZY POJĘCIOWE

Skoro już rozważamy, czym są rzeczy poję­ciowe, spróbujmy ukazać subtelną różnicę mię- dzy — nazwijmy je tak — rzeczami pojęcio­wymi fizykalnymi a rzeczami pojęciowymi matematycznymi. Bila z utopium jest pojęciem fizykalnym. Można je utworzyć przez dopro­wadzenie w myśli kilku właściwości rzeczy­wistej bili do granic ideału. Między zachowa­niem przypisywanym bili idealnej a zachowa­niem bili rzeczywistej istnieje różnica tylko co do stopnia, nie co do rodzaju. Porównajmy to z innym archetypem fizyki — cząstką punktową, szczególnie umiłowaną przez fi­zyków teoretycznych. Cząstka punktowa jest pojęciem matematycznym, ponieważ zasadniczo różni się rodzajem od rzeczywistej cząstki —- ma zerową rozciągłość przestrzenną.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.